Một số quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

08/03/2018

Thôn, bản, tổ dân phố... (gọi tắt là thôn, TDP) không phải là một cấp hành chính, mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa cư trú trong một khu vực ở cấp xã; là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản; tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao; đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nền tảng để đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV (gọi tắt là Thông tư 09) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, bao gồm:  

- Điều 4: Tổ chức của thôn, tổ dân phố;

- Điều 5: Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố;

- Điều 7: Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

Một là, về quy mô số hộ gia đình:

+ Đối với thôn: Ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên;

+ Đối với TDP: ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên.

Hai là, thôn và TDP cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Ba là, đối với trường hợp đặc thù ở khu vực biên giới, ở đảo biệt lập trên biển cách xa đất liền, do việc di dân hình thành các cụm dân cư mới để bảo vệ đường biên giới, đòi hỏi phải thành lập thôn mới, TDP mới thì điều kiện và quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung. Đối với thôn, TDP đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư hoặc di dân tự do (nếu có) cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp xã để thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng dân cư mà không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã thì điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ được thực hiện theo quy định như đối với việc thành lập mới và giải thể thôn, TDP; nếu không đủ quy mô quy định tại Thông tư 09 thì thực hiện việc ghép cụm dân cư theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BNV.

- Điều 7a: Điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố: Quy định về điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố. Theo đó, việc sáp nhập thôn, TDP mới phải đảm bảo điều kiện không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã; các thôn, TDP thực hiện sáp nhập có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân và phải được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của các thôn, TDP liên quan nhất trí, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở và hoạt động của thôn mới, TDP mới.  

Đồng thời, Thông tư 09 cũng bổ sung thêm Điều 8a sau Điều 8 quy định quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, TDP.

Ngoài ra, Thông tư 09 cũng sửa đổi Điều 10 về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố; Điều 12 về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố và Điều 14 về trách nhiệm thi hành.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018./

Hoàng Thị Thanh
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5