Sở Nội vụ quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh

09/05/2018

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Trong quá trình hoạt động, Sở Nội vụ luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Sở Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tổ chức chính quyền địa phương góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhiều năm liền Chi bộ, Đảng bộ Sở Nội vụ luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Có được kết quả như trên là do Sở Nội vụ luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Nội vụ, vì vậy trong những năm qua Sở Nội vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên của Sở Nội vụ có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý Nhà nước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Đó là điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cụ thể như: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Triển khai đầy đủ các văn bản, tài liệu đến các Chi bộ, các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. Yêu cầu các Chi bộ, các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu để tổ chức thực hiện một cách chủ động, sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Kịp thời xây dựng quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phân công trách nhiệm rõ ràng, có giải pháp chỉ đạo hợp lý, sát với thực tiễn của cơ quan. Hàng tháng tổ chức họp giao ban định kỳ, trong cuộc họp đều phát huy dân chủ, mọi công việc được bàn bạc thống nhất, công khai, dân chủ. Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát sửa đổi bổ sung, quy trình thủ tục được công khai minh bạch, tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, qua thực hiện đã từng bước đáp ứng được yêu của các tổ chức và công dân. Đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, không kéo dài, không có đơn thư vượt cấp.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, học tập và tổ chức triển khai của cấp ủy và chính quyền tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức đã nhận thức đúng đắn và đầy đủ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, đồng thời có những ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công chức, viên chức hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình như: Những điều công chức được biết, được tham gia góp ý, những vấn đề công chức, viên chức không được làm; từ đó thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của cơ quan, tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi hành công vụ.

Sở Nội vụ đã cụ thể hoá những quy định trong Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, thành những quy định về: Công tác tổ chức, cán bộ, chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công, sử dụng ô tô, điện thoại, tiếp khách. Việc tổ chức thảo luận, bàn bạc được tiến hành dân chủ, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn từ cán bộ, lãnh đạo đến công chức, viên chức trong cơ quan nên những quy định đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy tác dụng tốt, đảm bảo được yêu cầu minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cho công khai những việc mà cán bộ công chức được biết như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động, khen thưởng, kỷ luật; những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định; việc cán bộ, công chức tham gia giám sát, tổ chức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc có ý thức kỷ luật, chất lượng, hiệu quả hơn, thể hiện đúng tác phong văn hoá nơi công sở. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực thực hiện Luật cán bộ, công chức gắn việc xây dựng quy chế dân chủ, làm việc của cấp uỷ, của thủ trưởng cơ quan, coi trọng lề lối làm việc, có trách nhiệm với nhân dân, duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ. Củng cố, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, bổ sung sửa đổi những quy chế, quy định của cơ quan; bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ cơ quan và việc thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cơ quan thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai lịch tiếp công dân để các tổ chức, công dân liên hệ công tác, giải quyết công việc.

Vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong cơ quan được phát huy trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện, nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc vận động cán bộ công chức, viên chức hiểu và thực hiện các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Nội vụ tạo nên bầu không khí dân chủ, cởi mở trong cán bộ, đảng viên và CCVC góp phần quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ theo quy định. Bám sát chương trình công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, do đó Sở đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận, điều động, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa hiện đại đi vào ổn định; các thể chế đã được cải cách và hoàn thiện một bước; nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; cải cách thủ tục hành chính bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp; tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn; cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường và bổ sung; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt.  Công tác quản lý nhà nước đối với các Hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, ổn định, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, thẩm định kế hoạch, kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định và phân cấp của tỉnh. Chính sách đối với cán bộ, CC,VC bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên nhiều so với trước đây đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành... đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức xử lý, giải quyết công việc hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần tích cực vào thành tích chung của cơ quan./.

Nguyễn Văn Toản
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11