Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc: Hướng dẫn xây dựng Đề án và Hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án sáp nhập thôn (tổ dân phố) để thành lập thôn (tổ dân phố) mới.

02/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 2/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác rà soát các thôn (tổ dân phố) không đảm bảo tiêu chuẩn. Cụ thể: trong tổng số 1385 thôn (tổ dân phố) thuộc 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, có 248 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn và 1137 thôn, tổ dân phố không đạt chuẩn (theo tiêu chuẩn thành lập thôn, tổ dân phố mới tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/TT-BNV ngày 31/12/2012).

Tại văn bản số: 809/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/6/2018, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng Đề án và hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án sáp nhập thôn (tổ dân phố) để thành lập thôn (tổ dân phố) mới gồm: (1) Tờ trình của UBND cấp huyện; (2) Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: Nghị quyết của Đảng ủy xã (phường, thị trấn); Biên bản tổng hợp lấy ý kiến cử tri; Tờ trình của UBND cấp xã trình HĐND cấp xã về việc tán thành Đề án sáp nhập thôn (tổ dân phố) để thành lập thôn (tổ dân phố) mới; Nghị quyết của HĐND cấp xã về việc tán thành Đề án sáp nhập thôn (tổ dân phố) để thành lập thôn (tổ dân phố) mới; Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đề án (mẫu) sáp nhập thôn (tổ dân phố) để thành lập thôn (tổ dân phố) mới cũng đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể. (tại đây).

Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh về Đề án và hồ sơ thẩm định Đề án sáp nhập các thôn (tổ dân phố) đã tạo cơ sở để việc sắp xếp, sáp nhập các thôn (tổ dân phố) trên phạm vi toàn tỉnh được thực hiện nhất quán, đồng bộ; từ đó cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ và mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 2/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11