Vĩnh Phúc: Những thành tựu về xây dựng chính quyền vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

18/10/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở cơ sở đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nhiều thành tựu đã được khẳng định trên mọi mặt.

Vĩnh Phúc có 137 xã, phường và thị trấn thuộc 09 huyện và thành phố. Trong thời gian qua, tại cấp chính quyền cơ sở, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND (trước đây), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (từ năm 2016 đến nay) được quan tâm thực hiện hàng đầu; 100% các xã, phường, thị trấn đều xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐND và UBND, quy chế phối hợp giữa UBND với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể cùng cấp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Do đó, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND cấp xã được nâng lên, bảo đảm dân chủ, công khai, thiết thực và hiệu quả.

Nhiều giải pháp đổi mới trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được triển khai, đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, nhiều quy định việc bố trí, tuyển chọn đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố cao hơn quy định của Trung ương. Bên cạnh đó, Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định về đào tạo, bồi dưỡng để phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ cán bộ cơ sở nói riêng.

Do đó, đến nay, tỉnh đã có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở với bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đủ năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.Tính đến tháng 7/2018, toàn tỉnh có 2825 cán bộ, công chức cấp xã; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn là 99,46%, trong đó: Thạc sỹ 33 người (1,2%) đại học 1392 người (49.27%), cao đẳng 188 người (6,65%), trung cấp 1135 người (40,1%), chưa qua đào tạo 60 người (2,12%), 60 người chưa qua đào tạo thì chủ yếu là cán bộ trưởng đoàn thể như Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân (theo quy định thì cán bộ trưởng đoàn thể không quy định trình độ đào tạo); 1868 người (66.1%) có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó: cao cấp 43 người (1,52%), trung cấp 1.825 người (64,60%).

Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố hiện có 7.996 người, được các địa phương ưu tiên tuyển chọn những người có trình độ, năng lực để đảm nhận nhiệm vụ. Trong đó có 2707 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng; 1996 người có trình độ lý luận từ sơ cấp trở lên.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ,  công tác cải cách hành chính tại các xã, phường, thị trấn cũng có nhiều chuyển biến: Đến nay, đã có 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thành lập Bộ phận một cửa; 9/9 huyện, thành phố đã thành lập Trung tâm hành chính công; chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp xã được nâng lên, đã triển khai Phần mềm ứng dụng dùng chung cho Bộ phận một từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, riêng trong năm 2017, 137 đơn vị cấp xã đã nhập 131.643 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 101.970 hồ sơ (80%). Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được chính quyền cấp cơ sở đảm bảo thực hiện tốt theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH ngày 20/4/2007, 100% đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ. Trụ sở ĐU, UBND, UBMTTQ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được kiên cố hóa. 100% xã có đủ máy tính có kết nối mạng Internet, có máy in, máy photo, điện thoại liên hệ và một số điều kiện phương tiện thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những thành tích đạt được trong công tác xây dựng chính quyền, từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ chính quyền vững mạnh xã, phường, thị trấn luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020: Toàn tỉnh có 137 xã, phường, thị trấn, năm 2015 có 109 xã, phường, thị trấn đạt chính quyền vững mạnh (đạt 77,37% vượt 12,37%); năm 2016 có 96 xã, phường, thị trấn đạt chính quyền vững mạnh (đạt 70%, vượt 5%); năm 2017 có 105 xã, phường, thị trấn đạt chính quyền vững mạnh (đạt 76.7%, vượt 11.6%).

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, hoạt động của chính quyền cấp cơ sở hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại một số nơi chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, được thể hiện ở một số vấn đề như: Giải quyết thủ tục hành chính chậm (năm 2017 các xã phường, thị trấn đã giải quyết chậm hạn 25.446 hồ sơ (20%), số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân còn nhiều (năm 2017 cấp xã nhận 927 lượt đơn khiếu nại, tố cáo của công dân); việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chưa thật sự sâu sát.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, trong thời gian tới toàn hệ thống chính trị các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Chính quyền cấp xã chỉ giải quyết nhu cầu và phục vụ người dân theo đúng các nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Không chuyển việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp xã cho thôn, tổ dân phố thực hiện.

Hai , khắc phục tình trạng hành chính hóa của chính quyền cấp xã. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; xác định rõ chức năng nhiệm vụ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách để khắc phục tình trạng công chức hóa đội ngũ này.

Ba , thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp xã; thực hiện tốt các chủ trương: phấn đấu đến năm 2025 có 30% số xã, phường, thị trấn có bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; bố trí Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương; mỗi huyện, thành phố có 2 đơn vị cấp xã thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu về cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định của Trung ương; thực hiện thi tuyển tập trung đối với công chức cấp xã; thực hiện tốt chủ trương bố trí công an chính quy về cấp xã theo Luật Công an nhân dân.

Bốn , thực hiện sắp xếp, sáp nhập để giảm số lượng xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương đúng tiến độ đề ra tại Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nhất quán thực hiện mục tiêu đến năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 03 người người hoạt động không chuyên trách theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm , tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa quy chế dân chủ thành cơ chế giám sát của người dân. Phát huy dân chủ, tạo mọi điều kiện để nhân dân được bàn bạc, tham gia quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân tại cơ sở; chú trọng xây dựng và thực hiện giải pháp về nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đổi mới phương thức làm việc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính chậm muộn; tăng sự hài lòng của người dân đối với chính quyền, từ đó giảm số lượng đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Sáu là, xây dựng Quy định tiêu chuẩn đánh giá chính quyền cơ sở vững mạnh, theo hướng điều chỉnh, bổ sung các nội dung, tiêu chí đánh giá phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính của tỉnh

Có thể thấy với nỗ lực và lòng quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở trong thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra đó là: “tỷ lệ xây dựng chính quyền vững mạnh hàng năm đạt từ 65% trở lên”./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6