3 năm thi hành Luật TCCQ địa phương: đổi mới trong quản lý và vận hành hệ thống chính quyền địa phương tại tỉnh Vĩnh Phúc.

05/11/2018

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP) được Quốc Hội Khóa XIII thông qua ngày 19/6/2015, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Ngay từ khi Luật được ban hành, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện Luật cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thi hành của toàn hệ thống chính trị. Đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, nhất là những đổi mới trong quản lý và vận hành hệ thống chính quyền địa phương.

Sau thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, từ Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh đến nay, chính quyền các cấp của tỉnh được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng; bố trí đúng cơ cấu theo quy định. Đến nay, tổng số đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh là 3.344, trong đó cấp tỉnh là 49 ĐB, cấp huyện là 66 ĐB, cấp xã là 3.229 ĐB. Tổng số thành viên UBND là: 645, trong đó: cấp tỉnh là 10 TV, cấp huyện là 67 TV, cấp xã là 568 TV

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các cấp của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều 19, 26 và 33 của Luật. HĐND tỉnh quyết định các vấn đề: ngân sách; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh; các biện pháp bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND. HĐND cấp huyện và cấp xã thường xuyên đổi mới tăng cường các hoạt động giám sát theo chức năng và quyền hạn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, hành động đã được xây dựng của nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động kỳ họp của HĐND cũng có nhiều đổi mới, chất lượng, nội dung kỳ họp được nâng cao, các Nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng luật và thể hiện rõ vai trò quyết định của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp trên thường xuyên duy trì mối liên hệ với Thường trực HĐND cấp dưới để nắm bắt thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát và tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri.

Đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân, trên cơ sở quy chế làm việc được xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND các cấp đã nghiêm túc tổ chức thực hiện từ đó nền nếp, chất lượng, hiệu quả trong điều hành quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở được nâng lên. Định kỳ UBND các cấp đều tổ chức các phiên họp UBND bao gồm các thành viên UBND, Lãnh đạo một số ban, ngành có liên quan và mời đại diện Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng dự để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện với UBND cấp xã được củng cố ngày càng trở nên khăng khít, hài hòa, đảm bảo tính linh hoạt, linh động trong thực thi nhiệm vụ, từ đó tạo nên chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các công việc phối hợp liên ngành góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương của tỉnh gặp một số khó khăn, như: Luật không quy định việc thành lập tổ đại biểu HĐND cấp xã, gây khó khăn trong hoạt động tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND cấp xã; Hướng dẫn việc bầu uỷ viên UBND chưa rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về việc bầu uỷ viên UBND trước khi bổ nhiệm hay bổ nhiệm chức danh cấp trưởng ngành, cơ quan chuyên môn của UBND trước khi bầu; Việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân theo quy định tại Điều 125 của Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được đôn đốc thực hiện, tuy nhiên vì chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức, nội dung, quy mô hội nghị gây khó khăn, lúng túng cho UBND cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện. Một số xã, thị trấn loại II được bố trí 01 Phó Chủ tịch nên gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở…

Như vậy, sau 03 năm tổ chức, triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu nhất định, song song với đó còn tồn tại những khó khăn đan xen. Điều này đòi hỏi lòng quyết tâm, sự nỗ lực hơn nữa để triển khai thực hiện những quy định mới đi vào thực tiễn, đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện đối với các quy định còn bất cập như: Cụ thể hóa các nội dung về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và quy định cụ thể về các vấn đề quan trọng của địa phương do HĐND xem xét, quyết định để tạo sự đồng bộ, thống nhất; Phân định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Thường trực HĐND và UBND trong chỉnh thể thống nhất của chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị hành chính theo quy định của luật; Hướng dẫn chi tiết việc tổ chức các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò quyết định và giám sát giữa hai kỳ họp HĐND; đồng thời, tránh trùng chéo với phiên họp của UBND cùng cấp; Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành một số văn bản pháp luật chuyên ngành cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Có như vậy, quá trình tổ chức Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy được những mặt thuận lợi, tạo điều kiện đổi mới về tổ chức chính quyền địa phương, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của chính quyền địa phương các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, cả nước nói chung ./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5