Kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 của Trung ương tại tỉnh Vĩnh Phúc

04/12/2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 của Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn; cùng tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo: Vụ Dân vận cơ quan nhà nước - Ban Dân vận Trung ương; Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể - Văn phòng Chính Phủ; các đồng chí lãnh đạo các vụ: Tổng hợp, Tổ chức - biên chế, Chính quyền địa phương, Pháp chế, Cổng Thông tin và thư viện -Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.

 


Đồng chí Lê Vĩnh Tân Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban,  ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy cho biết: Thực hiện chủ trương về “Năm dân vận chính quyền”, Vĩnh Phúc đã ban hành các kết luận, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa 9 nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và 9 nội dung thuộc trách nhiệm của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các cấp uỷ đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt là trong “Năm dân vận chính quyền” 2018. Thực hiện Kết luận số 60-KL/TU ngày 08/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1473/KH-UBND ngày 07/3/2018 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018; thông qua Kế hoạch số 41-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/3/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung liên quan về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Các sở, ban, ngành của tỉnh đã xây dựng chương trình thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 09/09 UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được triển khai, vận hành theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, đó là: Đảng lãnh đạo - Nhà nước thực hiện - Mặt trận, đoàn thể tham mưu và nòng cốt. Sự phối hợp giữa cấp ủy đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã huy động được sức mạnh nội lực trong nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ký kết các quy chế, chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, có sơ kết đánh giá bổ sung, hoàn thiện quy chế, chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tăng trưởng phát triển bền vững. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tốt, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm năm 2018 có xu hướng quý sau tăng cao hơn quý trước, cụ thể: Quý I tăng 6,8%, Quý II tăng 8,38% và Quý III tăng 8,69% so cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm tăng 8,02% so cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, tài chính công...Từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh đã giảm được 1537 biên chế đạt tỷ lệ 6,6%; giảm được 10704 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã giảm được 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, giảm 171 đầu mối cấp phòng và tương đương trong hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Quy định, Quy chế và thường xuyên có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) "về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở"; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh hình mới; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... Qua đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng Nhà nước dân chủ, pháp quyền của dân, do dân, vì dân được nâng lên; dân chủ trong bộ máy chính quyền, dân chủ ngoài xã hội được phát huy; ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc với dân được nâng lên theo hướng gần dân, tôn trọng dân, trách nhiệm với Nhân dân, giảm các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho Nhân dân.        

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các sở, ban, ngành, các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức biết làm “dân vận khéo” trên lĩnh vực công tác của mình.

Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, huyện, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp xã phân công công chức Văn phòng - Thống kê hoặc công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm làm công tác tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính của tỉnh ở cả 3 cấp đã tổ chức tiếp 4165 lượt với 4740 người (tăng 361 lượt người so với cùng kỳ), nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến các vấn đề thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, quyền sử dụng đất đai, tư pháp, chế độ chính sách...

Việc đối thoại với nhân dân, nhất là đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp được thực hiện nghiêm túc. Thông qua các hội nghị đối thoại, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thông báo, công khai các thông tin về chương trình, dự án trên địa bàn; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Việc rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thường có khiếu nại như quản lý sử dụng đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...Qua đó góp phần kiềm chế phát sinh khiếu kiện mới. UBND cấp huyện cũng thường xuyên tiến hành thống kê các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phân loại vụ việc, thẩm quyền giải quyết và có kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể góp phần ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời các trường hợp khiếu kiện vượt cấp.

Các chế độ chính sách xã hội được các cấp, các ngành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được chú trọng, trong đó đã rà soát việc cấp thẻ BHYT người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số. Từ năm 2015 đến nay, mức bảo hiểm y tế đối với người nghèo được nâng từ 95% lên 100%, người cận nghèo nâng từ 80% lên 95%; người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi hưởng BHYT. Tỉnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh mẫu giáo ở các trường mầm non nông thôn, miền núi, con nông dân ở các phường, thị trấn. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo và mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, góp phần làm cho kinh tế của tỉnh phát triển, ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch cho biết các cấp chính quyền cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương bằng các hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại các khu dân cư, qua phương tiện thông tin đại chúng; cử đại diện cấp ủy, chính quyền đến sinh hoạt định kỳ với đảng viên cơ sở. Đặc biệt là việc công khai, minh bạch tất cả các nhiệm vụ, nhất là trong vấn đề quy hoạch, giải phóng mặt bằng...


Toàn cảnh Hội nghị Kiểm tra “Năm dân vận chính quyền” 2018

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng các kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây trên tất cả các mặt công tác. Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong những năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; các văn bản của Trung ương về thực hiện công tác dân vận chính quyền. Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tăng cường sự vận động quần chúng, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận, dân vận chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận. Triển khai mạnh hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng trong hệ thống chính quyền các cấp./.

Nguyễn Tiến Thắng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6