Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 11/08/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông tri số 14-TTr/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 17/07/2017

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp 22/06/2017

Ngày 26/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/05/2017

Ngày 31/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2157/UBND-TH1 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh. 12/04/2017

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch số 8313/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Công tác dân vận giai đoạn 2017-2021 31/03/2017

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận

Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế 07/02/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế áp dụng trong các cơ sở y tế công lập.

Thành lập phường Nam Viêm, phường Tiền Châu thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 09/01/2017

Ngày 12/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND tán thành chủ trương thành lập phường Nam Viêm, phường Tiền Châu thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả thực hiện chế độ, chính sách năm 2016 cho cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khối mầm non; viên chức y tế cơ sở; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 09/12/2016

Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khối mầm non; viên chức y tế cơ sở; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu 27/10/2016

Để triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, ngày 13/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11