Sở Nội vụ quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh 09/05/2018

Sở Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tổ chức chính quyền địa phương góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhiều năm liền Chi bộ, Đảng bộ Sở Nội vụ luôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Một số quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 08/03/2018

Thôn, bản, tổ dân phố... (gọi tắt là thôn, TDP) không phải là một cấp hành chính, mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa cư trú trong một khu vực ở cấp xã; là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản

Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách đối với giáo viên mầm non. 22/01/2018

Ngày 05/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc 21/11/2017

Triển khai kế hoạch số 02/KH/UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 16/10/2017

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh uỷ về Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 11/08/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông tri số 14-TTr/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 17/07/2017

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp 22/06/2017

Ngày 26/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/05/2017

Ngày 31/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2157/UBND-TH1 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh. 12/04/2017

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch số 8313/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7