Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc

13/03/2013
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn,
 
Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
 
Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã có 4 chương, 20 điều, có hiệu lực từ ngày 05/02/2013; gồm các nội dung chính như sau:
 
Chương I: Quy định chung: Chương này quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó quy định:
 
- Tuyển dụng thông qua thi tuyển đối với 05 chức danh: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội.
 
- Tuyển dụng thông qua xét tuyển đối với 02 chức danh: Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã; những người trúng tuyển thì được bổ nhiệm theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và Luật Dân quân tự vệ.

Chương II: Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức tuyển dụng:
 
- Tiêu chuẩn, điều kiện: Người tham gia dự tuyển công chức cấp xã phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
 Riêng người dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
 
- Về hình thức thi tuyển: Người tham gia thi tuyển phải thi 03 môn bắt buộc: Môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết; Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy tính hoặc thi trắc nghiệm. Miễn thi môn tin học đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 
- Cách tính điểm thi tuyển: Bài thi được chấm theo thang điểm 100. Điểm các môn thi được tính như sau:
  
+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
 
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
 
+ Môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
 
+ Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định cộng với điểm ưu tiên.
 
- Tài liệu ôn thi: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan biên soạn, in tài liệu phục vụ ôn thi thống nhất trong toàn tỉnh.
 
Chương III: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển dụng.

 

 - Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu, kết quả tuyển dụng công chức cấp xã của UBND các huyện, thành, thị. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng đề thi, đáp án các môn thi giao cho các Hội đồng thi và phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thanh tra, giám sát quá trình tổ chức tuyển dụng tại các huyện, thành, thị;

- UBND cấp huyện xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển dụng, cơ cấu, chỉ tiêu cần tuyển đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. Sau khi có văn bản đồng ý của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch chính thức, thông báo công khai và tổ chức thi tuyển, xét tuyển.
 
- UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
 
UBND cấp huyện phải thông báo công khai trên đài phát thanh, trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện, trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng về kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, thời gian thi tuyển, xét tuyển. Những nội dung trên phải đăng trên Báo Vĩnh Phúc hoặc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh 03 số liên tiếp.
 
- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
- UBND cấp huyện Quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển sau khi Sở Nội vụ thẩm định kết quả tuyển dụng.
 
- Hàng năm, nếu số lượng chỉ tiêu cần tuyển của từng huyện, thành, thị ít (dưới 20 chỉ tiêu) thì trên cơ sở các nội dung của Quy chế này, Sở Nội vụ chủ trì, thành lập Hội đồng tuyển dụng, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã cho các huyện, thành, thị.
 
- UBND cấp huyện được tiếp nhận không qua thi tuyển sau khi có ý kiến chấp thuận của Sở Nội vụ đối với những người có đủ điều kiện dự tuyển theo quy định, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển và thuộc một trong các trường hợp sau:
 
+ Người có bằng đại học ở nước ngoài đạt loại khá trở lên.
 
+ Người có bằng đại học chính quy ở trong nước đạt loại giỏi trở lên.
 
+ Người có bằng đại học chính quy trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
 
Chương IV: Tổ chức thực hiện.
 
UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng công chức cấp xã theo Quy chế này.
 
Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong công tác xây dựng đề thi, đáp án thi, tài liệu các môn thi.
 
Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế; báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết./.

Nguyễn Thị Thanh Bình
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7