Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021

08/08/2019

Vĩnh Phúc có 09 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn. Qua rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, các huyện, thành phố thuộc tỉnh không nằm trong diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019. Ngày 2/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019-2021.

Bám sát các quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Kế hoạch đã nêu rõ các nhiệm vụ chính mà tỉnh phải thực hiện khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đó là:

1) Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương;

2) Đảm bảo việc triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã  theo đúng yêu cầu của Trung ương;

3) Lộ trình, thời gian đảm bảo kịp tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục hồ sơ của việc sáp nhập cấp xã đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và các quy định hiện hành.

Thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã nêu rõ các nội dung thực hiện theo lộ trình cụ thể, theo đó sẽ hoàn thiện việc sáp nhập 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường vào năm 2019, thực hiện kiện toàn sắp xếp các tổ chức bộ máy của đơn vị mới, sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế sau sắp xếp vào năm 2020, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Tường và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc, chủ động thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra ./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6