Điểm mới trong Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ: Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II.

20/07/2020

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân( 

Nghị định số 08/2016/NĐ-CPquy định xã loại II có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân).

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (

Nghị định số 08/2016/NĐ-CPquy định phường, thị trấn loại II có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân).

Điều khoản chuyển tiếp tạiNghị định số 69/2020/NĐ-CP quy định: Từ ngày Nghị định có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 69/2020/NĐ-CPngày 24/6/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7