Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/08/2020

Ngày 23/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND. Quy chế gồm 04 chương, 14 Điều, trong đó: Chương I quy định chung gồm 4 điều; Chương II quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, gồm 6 điều; Chương III quy định về Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố, gồm 3 điều, Chương IV quy định về tổ chức thực hiện, gồm 2 điều.

Theo Quy chế, thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Thôn được tổ chức ở xã, tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn.

Quy chế có đối tượng áp dụng là các thôn, tổ dân phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. So với Quy chế trước đây (Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được ban hành theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố kèm theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 có nhiều điểm mới, đặc biệt là quy định về nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Quy chế hiện nay quy định Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm (trước đây là 2,5 năm). Trường hợp do thành lập thôn mới, tổ dân phố mới, khi hết nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhưng chưa bầu được hoặc khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân  cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố bầu được Trưởng thôn mới, Tổ trưởng tổ dân phố mới trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. 

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định chi tiết các nội dung: Hoạt động của thôn, tổ dân phố; Hội nghị của thôn, tổ dân phố; Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố. 

Quy chế hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2020 và thay thế Quy chế tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đây căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện thống nhất các quy định của Trung ương về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7