Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

15/10/2020

Sáng ngày 14/10/2020, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc gồm các đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí là Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ của huyện, thành phố.


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý như: Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy định về tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; quy định số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan  thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Luật quy định giảm số lương đại biểu HĐND các cấp ở từng loại hình đơn vị hành chính ( từ 10% đến 15% mỗi đơn vị hành chính); quy định số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh; tăng số lượng Phó Chủ tịch của đơn vị hành chính cấp xã loại II…

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức với nhiều điểm đáng chú ý như: Luật sửa đổi khái niệm về công chức; điều chỉnh chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu…

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu đã có ý kiến về vướng mắc khi thực hiện các luật sửa đổi và đã được Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp những vướng mắc cho các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai để nhằm thực hiện có hiệu quả hai Luật này trong thực tiễn./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 11, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12