Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020

19/11/2020

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội. Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Kế hoạch gồm các nội dung chính như: Thực hiện tổ chức quán triệt, phổ biến Luật; Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên; Tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên; Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Tổ chức kiểm tra thi hành luật và các Nghị định quy định chi tiết.

Bên cạnh các nội dung trên, Kế hoạch đã xây dựng cơ chế phối hợp và xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch được triển khai từ năm 2020, 2021 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo triển khai Luật Thanh niên thống nhất, hiệu quả./.

Chi tiết Quyết định số 1712/QĐ-TTg tại file đính kèm.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6