Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

11/01/2021

Ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Thông tư gồm 05 điều, 02 phụ lục với 60 biểu mẫu báo cáo, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện việc lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Các chỉ tiêu thống kê được tính bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó. Riêng báo cáo thống kê áp dụng đối với ngày giáo dục, kỳ báo cáo năm được tính theo năm học.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện thống kê về thanh niên Việt Nam. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban ngành trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư./.

Trần Thu Hà
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6