UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

22/12/2021

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vân trong tình tình mới. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố:

(1) Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng về công tác dân vận; đổi mới nhận thức, yêu cầu về công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và các trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” ;

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ; thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính của công chức, cơ quan nhà nước để nhân dân giám sát việc thực hiện;

(3) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phần đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị;

(4) Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp với nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người kéo dài; bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

(5) UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

File: Đính kèm (Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh)./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11