Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981

16/03/2022

Ngày 29/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (cán bộ xã già yếu nghỉ việc). Theo đó, từ ngày 01/01/2022, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc tăng thêm 7,4% so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021 (mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ). Các mức trợ cấp hàng tháng được hưởng kể từ ngày 01/01/2022 (đã làm tròn số) đối với các chức danh cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 đồng/tháng;

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng;

- Đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng.

Thông tư số 02/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019. Chế độ quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BNV được thực hiện kể từ ngày 01/01/2022./.

Phùng Minh Đức
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11