Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

31/10/2019
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13