Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

31/10/2019
Tháng 11, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7