Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

31/10/2019
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5