Giới thiệu chung

01/04/2019

SỞ NỘI VỤ VĨNH PHÚC

 

 

Trụ sở
Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
Điện thoại: (0211).3 862.522 - Fax: (0211).3 862.522 - Email:
sonv@vinhphuc.gov.vn 

 


LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ:

1. Bà Bùi Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở.

Điện thoại:
0211.3 845.834

Email: hangbtt@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ. Trường hợp cần thiết Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở ký một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ; Tham gia công tác Đảng, Đoàn thể; Tham gia các tổ chức liên ngành theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Nội vụ; Tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ; Công chức, viên chức; Xây dựng Chính quyền và Cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng; ban T và Chủ tài khoản cơ quan.

- Phụ trách: Phòng Công chức, viên chức; Cải cách hành chính; Ban Thi đua khen thưởng; Ban Tôn giáo; Phòng Xây dựng Chính quyền và Cải cách hành chính.

2. Ông Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0211.3 847.214

Email:
hoatv2@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác Văn phòng, tổng hợp; Thanh tra Sở; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác Văn thư lưu trữ.

- Phụ trách: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Chi cục Văn thư Lưu trữ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0211.3 530.678

Email: thanhh@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên.

- Công tác tổ chức bộ máy và quản lý hội.

- Phụ trách: Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5