Một vài nét khái quát về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

01/04/2019
Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 01/01/1997 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Theo đó ngày 13/01/1997 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UB “về việc thành lập Ban tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc”. Khi đó Ban Tổ chức chính quyền là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy, công chức và viên chức nhà nước, lập hội quần chúng và tổ chức phi chính phủ. Ban tổ chức chính quyền chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Lúc đó Ban có 5 cán bộ, công chức chuyển từ tỉnh Vĩnh Phú về, sau đó được bổ sung dần lên 15 người. Trong đó lãnh đạo có 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban. Về tổ chức của Ban có 03 tổ công tác chuyên môn gồm: Tổ chức - Công chức, Xây dựng chính quyền và Hành chính; 01 chi bộ với 07 đảng viên, 01 tổ chức công đoàn cơ sở với 11 đoàn viên. Do không đủ số đoàn viên thanh niên để thành lập chi đoàn nên các đoàn viên của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh sinh hoạt ghép với Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh. Mặc dù mới được thành lập, nhiều cán bộ, công chức mới chuyển công tác từ các ngành, các địa phương khác về Ban nhưng Ban đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ giao.

Đến tháng 01 năm 1998 tổ chức của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh được hình thành có 03 phòng gồm: Phòng Tổ chức - Công chức, Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Hành chính tổng hợp và được bổ sung thêm một số cán bộ, công chức. Chức năng, nhiệm vụ Ban, của các phòng thuộc Ban được ổn định, Ban đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao .

Thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ “về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ” ngày 08/01/2004 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó ngày 21/01/2005 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 226/2005/QĐ-UB về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ được xác định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác nội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các doanh nghiệp nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở. Sở Nội vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư­ số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ h­ướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Trong thời gian này, các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Giám đốc Sở gồm có: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Xây dựng chính quyền, Phòng Tổ chức - Biên chế (sau này đổi thành Phòng Cải cách hành chính), Phòng Công chức - viên chức, Phòng Đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức và đến 23/5/2011 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thành lập phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc được căn cứ theo Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003 và Thông tư 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
 
Đến nay Sở Nội vụ có 04 lãnh đạo Sở, trong đó có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn giúp việc cho Giám đốc Sở gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên, Phòng Cải cách Hành chính, Phòng Công chức - viên chức, Phòng Tổ chức Biên chế & Tổ chức Phi Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Sở Nội vụ hiện có 82 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, có 1 Đảng bộ với 69 đảng viên, 01 công đoàn cơ sở với 78 đoàn viên và 01 Chi đoàn TNCSHCM với trên 30 đoàn viên.
 
Nhìn lại những năm qua kể từ ngày tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập (01/01/1997) đến nay, mặc dù sau nhiều lần điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Sở luôn luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, đã tham mưu đúng, trúng, kịp thời các nhiệm vụ công tác của ngành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi được giao. Với những thành tích đó Sở Nội vụ đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cờ, Bộ Nội vụ 3 lần tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 5 lần tặng cờ đơn vị xuất sắc của khối tổng hợp và nhiều bằng khen của Bộ Nội vụ, của Tỉnh uỷ, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm Chi bộ Sở Nội vụ cũng luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được thành tích đó trước hết là sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Sở và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Nội vụ; sự hợp tác có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành nội vụ là rất to lớn, rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề và đầy thử thách. Nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.             
 
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5