Xây dựng ngành nội vụ vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc

26/09/2011

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ngày 28/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Nội vụ cùng với 13 bộ trong Chính phủ đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng khác nhau, cùng với hệ thống Nội vụ cả nước, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động theo địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ (Vĩnh Yên – Phúc Yên); từ tháng 1/1958 tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, thành lập tỉnh Vĩnh Phú. Đến năm 1997 sau khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 13/01/1997 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 03/QĐ-UB về việc thành lập Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tổ chức nhà nước bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp; xây dựng chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức Nhà nước, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; Đến cuối năm 2003 thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc được đổi tên thành Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2007, Sở Nội vụ được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc biên chế sau khi chia tách của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh chỉ có 05 cán bộ, công chức. Đến nay Sở Nội vụ đã được bổ sung đội ngũ lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với tổng số 65 cán bộ công chức, viên chức; với trên 80% trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trên 10% có trình độ cao học, thạc sỹ chuyên ngành phù hợp. Đảng bộ Sở Nội vụ hiện nay ( trước đây chỉ là Chi bộ Sở Nội vụ) có 6 chi bộ trực thuộc với 43 cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện thành công và có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Nội vụ. Đặc biệt, những năm gần đây ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Về cải cách hành chính, trình UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại các Sở ban ngành và UBND các huyện, thành thị và UBND các xã, phường thị trấn trong tỉnh; đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án một cửa hiện đại tại UBND thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên. Công tác xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả; thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh; Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Về cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tích cực tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ đã được quan tâm đúng mức; đã hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chấp hành các chế độ, quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Trung tâm Lưu trữ tỉnh. Về công tác tôn giáo: Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác nội vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực trong công tác Nội vụ của tỉnh và ngành nội vụ của cả nước, trong 12 năm qua Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ ngành ở TW và UBND tỉnh tặng. Nhiều cán bộ, công chức của Sở đã được tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương, danh hiệu chiến sĩ thi đua và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ ngành và Chủ tịch UBND tỉnh. Chi bộ Sở Nội vụ ( nay là Đảng bộ Sở Nội vụ) nhiều năm liên tục được Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong 64 năm xây dựng và phát triển ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2009), cán bộ, công chức ngành Nội vụ Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Nội vụ; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển KT - XH và giữ gìn ANQP của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV đề ra./.

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5