Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 11/03/2022

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Sở trình Lãnh đạo Sở, đôn đốc các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Sở...

Một vài nét khái quát về Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 01/04/2019

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 01/01/1997 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Xây dựng ngành nội vụ vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc 26/09/2011

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ngày 28/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Nội vụ cùng với 13 bộ trong Chính phủ đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11