Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

08/01/2018

Chiều ngày 05/01/2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Tuệ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.


Đồng chí Phạm Quang Tuệ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị đã đạt được trong năm qua như: Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2764/KH-UBND ngày 21/4/2017 về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy; Tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị đã được quy định lại theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; số lượng tên gọi các phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được quy định cụ thể và đúng quy định; đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo hướng giảm đầu mối, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành; kịp thời tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; Thực hiện điều chuyển, sắp xếp công chức, viên chức đảm bảo theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công tác quản lý công tác Hội được thực hiện đúng quy định, chế độ đối với các Hội đặc thù được xét duyệt kịp thời. Công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động các hội được duy trì thường xuyên qua đó kịp thời tham mưu, giúp lãnh đạo Sở ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các Hội hoạt động đúng quy định; Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đối mới, nâng cao chất lượng và cơ cấu đội ngũ, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp, thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp, đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ đã thực hiện tốt, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực công tác của ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được triển khai tích cực đạt hiệu quả, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào nề nếp; các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và của Giáo hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường, bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Quang Tuệ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu toàn ngành Nội vụ cần tập trung, đề cao triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

1. Chỉ đạo, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh và nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/01/2016 và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy; phối hợp với các sở, ngành tổ chức sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và phù hợp với thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; trình UBND tỉnh Quyết định giao biên chế công chức; cắt giảm biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018; xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2019 của UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ; tiếp tục theo dõi, quản lý và giải quyết chế độ các Hội theo quy định.

4. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc cập nhật, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính vào phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa; tiếp tục thực hiện Dự án triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã và 353 TTHC DVC trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTr ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Ứng dụng Phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, theo dõi về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, hoạt động của thôn và tổ dân phố; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 6496/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh; phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên xây dựng đề án thành lập 3 thị trấn Đạo Đức, Bá Hiến, Quất Lưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục tổng hợp hồ sơ, tài liệu tham mưu báo cáo UBND tỉnh giải quyết các điểm vướng mắc địa giới hành chính trong và ngoài tỉnh; Giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, giáo viên mầm non, cán bộ y tế cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Tập trung làm tốt chế độ chính sách, đề xuất, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước và giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ...theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, góp phần thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành Nội vụ;

10. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra trách nhiệm công vụ; duy trì chế độ tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời, đúng hạn các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật.

11. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Sở; duy trì trực, tiếp nhận tại bộ phận một cửa; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ. Cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời lên trang Thông tin điện tử của Sở.

12. Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, tổ chức tốt các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy các phong trào của cơ quan, đơn vị.


Đồng chí Lê Văn Tiện-Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng
công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Ghi nhận những thành tích đạt được, UBND tỉnh đã tặng: Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể; Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Phòng Công chức viên chức và Chi cục Văn thư, Lưu trữ nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh


UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao đông xuất sắc cho các tập thểUBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9