Hội nghị lần thứ 30, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

08/01/2020

Sáng 8/1/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc hội nghị lần thứ 30. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 2 ngày, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2019, chương trình kiểm tra giám sát năm 2020; Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2019, tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019; bổ sung quy hoạch cán bộ và thực hiện công tác chất vấn trong Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, tại hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2019; chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và tham gia bổ sung những vấn đề phát sinh về kinh tế - xã hội cần quan tâm chỉ đạo, nhất là lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân trong năm 2020.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm trước Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân để nghiêm túc kiểm điểm. Về chất vấn và trả lời chất vấn, cần phát huy dân chủ, chất vấn theo quy định, góp phần nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, tập trung trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thảo luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, có giá trị và xem xét quyết định các nội dung quan trọng tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy cho biết, năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của TỈnh ủy cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tất cả chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm, BTV Tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo về quản lý quy hoạch tài nguyên khoáng sản; tăng cường chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai, giải quyết đất ở, đất dịch vụ; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; cho chủ trương thực hiện việc xây dựng cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước nhằm từng bước giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã cho chủ trương xây dựng nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trường học, cơ sở y tế, văn hóa thể thao; đầu tư trang thiết bị hỗ trợ giáo viên học sinh, học viên, thu hút nguồn lực nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm; bảo tồn, phục chế di tích lịch sử; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội XVI đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và các quy định về nêu gương của Đảng. Tỉnh ủy cũng đã nắm chắc tình hình công tác cán bộ các cấp để lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo quán triệt và tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18, 19 của BCH TƯ Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019 có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Triển khai đồng bộ toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả 3 phương diện: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc. 

Xác định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mục tiêu tổng quát được Tỉnh ủy xác định cho năm 2020 là khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt thực hiện phòng chống tham nhũng; củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận và cho ý kiến về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án nâng cao thu nhập và phúc lợi cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cho rằng đây là Nghị quyết quan trọng trong việc cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội cho nhân dân, các đại biểu cũng đề nghị cần thống nhất về tên, số liệu của Đề án; làm rõ hơn căn cứ, đối tượng làm minh chứng cho việc cần thiết phải nâng cao thu nhập cho người dân. Đề án cũng cần phân tích, đánh giá sâu hơn thực trạng, tác động, các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội. Cùng với đó, các đại biểu cũng phân tích, trao đổi các vấn đề liên quan như các giải pháp phát triển dài hạn, ngắn hạn cho giáo dục, khoa học công nghệ, việc làm, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tình trạng thiếu giáo viên, phòng học, vấn đề nguồn nhân lực, lao động sân chơi cho em, vấn đề nước sạch...

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục thảo luận các báo cáo, chương trình và tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11