Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính

12/10/2021

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong việc kiểm soát, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tăng cường rà soát thủ tục hành chính góp phần đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính,
phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND huyện Tam Dương đã ban hành hệ thống kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh những thủ tục hành chính chưa hợp lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính và những quy định liên quan rườm rà, không cần thiết, không phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã rà soát, đánh giá 356 thủ tục hành chính, trong đó, cấp huyện 323 thủ tục, cấp xã 56 thủ tục. Đồng thời, cập nhật kịp thời các hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ tiếp cận và tìm hiểu, giám sát thực hiện. UBND huyện cũng đã thành lập đường dây nóng để tiếp thu, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân; ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng của UBND huyện; bố trí và ban hành quy chế sử dụng hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Huyện cũng đã xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết các thủ tục hành chính; đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa định kỳ hằng quý, hằng năm. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn của bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn hằng năm luôn đạt trên 95%. 9 tháng năm 2021, bộ phận một cửa, một cửa liên thông qua phần mềm một cửa dùng chung đã tiếp nhận 6.264 hồ sơ; giải quyết đúng và trước hạn 5.852 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 95%.

Tại Sở Tư pháp, hằng năm, Sở chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, đồng thời, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiếm soát thủ tục hành chính triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 Sở Tư pháp đã rà soát, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính thuộc 12 nhóm lĩnh vực tư pháp; ban hành Kế hoạch số 09 rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp năm 2021. Theo đó, ưu tiên lựa chọn rà soát các thủ tục hành chính có số lượng thực hiện lớn hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế, tối thiểu 30% thủ tục hành chính trên tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. Hiện Sở có 124 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó, có 116 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 8 thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở. Các thủ tục này đều bảo đảm các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã công bố gần 6.600 lượt nội dung các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Việc thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã góp phần chấn chỉnh nhiều bất cập để các cơ quan, đơn vị của tỉnh phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, danh mục thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá, đơn giản hóa và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên, định kỳ đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trọng tâm là rà soát các quy định, thủ tục hành chính có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp; ưu tiên lựa chọn rà soát các thủ tục hành chính hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các thủ tục hành chính có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế. Qua đó, phát hiện, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính không thật sự cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. 

Các thủ tục hành chính đã công bố được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia; được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa tại Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung, Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh và các trang thông tin của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hiện toàn tỉnh có 1.785 thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh. Trong đó, cấp tỉnh có 1.361 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và một số thủ tục hành chính đơn lẻ đang giải quyết tại các cơ quan, đơn vị; cấp huyện có 285 thủ tục hành chính; cấp xã có 139 thủ tục. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã công bố mới 226 danh mục thủ tục hành chính; tiếp tục phê duyệt quy trình nội bộ của các sở, ngành, UBND cấp huyện. Công tác rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì tại 20/20 sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 136/136 xã, phường, thị trấn. Đến nay, tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ở cả 3 cấp đạt 95,5%.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Tác giả: Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11