Văn bản quy phạm pháp luật
13/2018-TT-BNV  
 Số hiệu
13/2018-TT-BNV  
 Ngày ban hành
19/10/2018
 Ngày có hiệu lực
19/10/2018
 
 Hình thức văn bản
Thông tư  
 Cơ quan ban hành
Bộ Nội vụ
 Người ký duyệt
Nguyễn Duy Thăng   
 Trích yếu nội dung
Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 70/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp dược chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
 Chi tiết văn bản
File đính kèm: