Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
240/KH-UBND 16/09/2021 Lê Duy Thành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”
06/2021/NQ-HĐND 03/08/2021 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
101/QĐ-SNV 23/03/2020 Bùi Thị Thu Hằng Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
149/BC-SNV 27/08/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021
139/BC-SNV 06/08/2021 Trần Văn Hòa Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
130/BC-SNV 29/07/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016-2021 và định hướng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2026
132/BC-SNV 30/07/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo Kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
48/KH-SNV 25/10/2019 Trần Văn Hòa Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ năm 2020
83/QĐ-SNV 12/06/2009 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc ban hành Quy chế vận hành và sử dụng Hệ điều hành, tác nghiệp tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
192/QĐ-SNV 03/04/2018 Trần Văn Hòa Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc