Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
12-NQ/TU 12/03/2020 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
10-NQ/TU 20/11/2019 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về xây dựng đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
14/2019/TT-BNV 15/11/2019 Lê Vĩnh Tân Thông tư quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Lê Vĩnh Tân Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
81/BC-SNV 10/06/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
03/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc
04/2020/QĐ-UBND 15/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
06/KH-UBND 14/01/2020 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
166/KH-UBND 27/11/2019 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V
1615/QĐ-UBND 02/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ