Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
50/BC-SNV 21/04/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
41/BC-SNV 18/03/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022.
40/BC-SNV 18/03/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022
3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Phạm Thị Thanh Trà Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
22/BC-SNV 22/02/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2022
16/BC-SNV 14/02/2022 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
76/KH-SNV 24/11/2021 Trần Văn Hòa Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
002/KH-SNV 12/01/2021 Trần Văn Hòa Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021
12/01/2021 Nguyễn Phú Trọng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
261/BC-SNV 23/12/2021 Nguyễn Phú Sơn Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiện vụ năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc