Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
06/KH-UBND 14/01/2020 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
166/KH-UBND 27/11/2019 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V
1615/QĐ-UBND 02/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ
1770/QĐ-UBND 22/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
62/BC-SNV 07/06/2019 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
06/2016/TT-BNV 24/11/2016 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
34/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Lê Vĩnh Tân Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng