Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1594/QĐ-UBND 11/07/2018 Nguyễn Văn Trì Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3690/QĐ-UBND 29/12/2017 Nguyễn Văn Trì Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
318/QĐ-BNV 09/03/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
199/QĐ-BNV 31/01/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
2191/QĐ-BNV 07/07/2017 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương
744/QĐ-BNV 11/08/2015 Nguyễn Duy Thăng Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
689/QĐ-BNV 07/08/2015 Trần Anh Tuấn Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
667/QĐ-BNV 03/08/2015 Nguyễn Duy Thăng Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
631/QĐ-BNV 28/07/2015 Nguyễn Duy Thăng Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
580/QĐ-BNV 15/07/2015 Trần Anh Tuấn Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ