Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
34/2020/QĐ-UBND 10/09/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
134/BC-SNV 21/09/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
122/BC-SNV 24/08/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2020
105/BC-SNV 09/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả xây dựng chính quyền đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020
109/BC-SNV 20/07/2020 Nguyễn Phú Trọng Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh do Sở Nội vụ tiếp nhận từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/7/2020
112/BC-SNV 22/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2020
113/BC-SNV 29/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
114/BC-SNV 29/07/2020 Nguyễn Phú Trọng Báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
30/2020/QĐ-UBND 23/07/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
25/2020/QĐ-UBND 11/06/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc