Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
903/QĐ-UBND 20/04/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
129/QĐ-UBND 19/01/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
35/KH-SNV 28/12/2017 Bùi Thị Thu Hằng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2018
48/2017/QĐ-UBND 15/12/2017 Nguyễn Văn Trì Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết chế độ chính sách Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trỡ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng 09/11/2017 Phạm Quang Tuệ Quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết chế độ chính sách Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trỡ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng
07/2017/QĐ-UBND 13/03/2017 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
07/TB-SNV 14/03/2017 Trần Văn Hòa Thông báo người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
38/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Trần Văn Vinh Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
37/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Trần Văn Vinh Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Số: 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật