Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
179/BC-SNV 10/12/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ
152/BC-SNV 13/11/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Sở Nội vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
140/BC-SNV 28/10/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
14/09/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
34/2020/QĐ-UBND 10/09/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
134/BC-SNV 21/09/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
122/BC-SNV 24/08/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2020
105/BC-SNV 09/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả xây dựng chính quyền đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020
109/BC-SNV 20/07/2020 Nguyễn Phú Trọng Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh do Sở Nội vụ tiếp nhận từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/7/2020
112/BC-SNV 22/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2020