Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
09/2007/NĐ-CP 15/01/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định của Chính Phủ số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.
08/2007/NĐ-CP 15/01/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định của Chính phủ số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính Phủ về chế độ công chức dự bị
71/2006/QH11 29/06/2006 Nguyễn Phú Trọng Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
02/2007/TTLT-BNV-B 24/09/2007 Vũ Văn Ninh và Trần Văn Tuấn Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Phan Văn Khải Nghị định của Chính phủ về Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND