Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
04 /2008/TT-BNV 04/06/2008 Trần Văn Tuấn Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
22/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật Cán bộ, Công chức
02/2007/TTLT-BNV-B 24/09/2007 Vũ Văn Ninh - Trần Văn Tuấn Thông tư Liên tịch của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế
132/2007/NĐ-CP 08/08/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
06/2007/TT-BNV 04/07/2007 Đỗ Quang Trung Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị
05/2007/TTLT-BNV-B 10/12/2007 Vũ Văn Ninh và Trần Văn Tuấn Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12 năm2007 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộ và đơn vị sự nghiệp
156/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
09/2007/NĐ-CP 15/01/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định của Chính Phủ số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.