Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
72/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
29/2018/QĐ-TTg 16/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ
13/2018-TT-BNV 19/10/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 70/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp dược chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Lê Vĩnh Tân Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
05/2017/TT-BNV 15/08/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Lê Vĩnh Tân Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức