Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Lê Vĩnh Tân Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Trần Anh Tuấn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
02/2019TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữđiện tử
07/KH-SNV 21/02/2019 Bùi Thị Thu Hằng Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
02/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
47/KH-SNV 30/11/2018 Trần Văn Hòa Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
30/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân loại thô, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8223/KH-UBND 22/10/2018 Nguyễn Văn Trì Kế hoạch thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
1594/QĐ-UBND 11/07/2018 Nguyễn Văn Trì Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
3690/QĐ-UBND 29/12/2017 Nguyễn Văn Trì Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính