Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Lê Vĩnh Tân Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12-NQ/TU 12/03/2020 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
04/2020/QĐ-UBND 15/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
03/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc
10-NQ/TU 20/11/2019 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về xây dựng đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
14/2019/TT-BNV 15/11/2019 Lê Vĩnh Tân Thông tư quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
1770/QĐ-UBND 22/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
1615/QĐ-UBND 02/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữđiện tử