Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1770/QĐ-UBND 22/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
1615/QĐ-UBND 02/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
02/2019TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữđiện tử
02/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
30/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân loại thô, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Trần Anh Tuấn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
13/2018-TT-BNV 19/10/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 70/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp dược chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
2342/QĐ-UBND 11/10/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
20/2018/QĐ-UBND 13/09/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc