Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
02/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
30/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân loại thô, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14/2018/TT-BNV 03/12/2018 Trần Anh Tuấn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
13/2018-TT-BNV 19/10/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 70/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp dược chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
2342/QĐ-UBND 11/10/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
20/2018/QĐ-UBND 13/09/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
72/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
05/2017/TT-BNV 15/08/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ