Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
72/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
05/2017/TT-BNV 15/08/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
29/2018/QĐ-TTg 16/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ
1594/QĐ-UBND 11/07/2018 Nguyễn Văn Trì Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
1028/QĐ-UBND 09/05/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
903/QĐ-UBND 20/04/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ