Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
85/2006/QĐ-UBND 29/12/2006 Nguyễn Ngọc Phi Quyết định V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý và điều hành Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
23/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 Trịnh Đình Dũng Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh
30/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 Trịnh Đình Dũng Nghị quyết về một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
22/2006/NQ-HĐND 18/12/2006 Trịnh Đình Dũng Nghị quyết về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Vĩnh Phúc
81/2006/QĐ-UBND 05/12/2006 Nguyễn Ngọc Phi Quyết định "về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hệ thống đơn giá mới của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh”
77/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Nguyễn Ngọc Phi Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
71/2006/QH11 29/06/2006 Nguyễn Phú Trọng Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Phan Văn Khải Nghị định của Chính phủ về Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND