Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
29/2018/QĐ-TTg 16/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ
1594/QĐ-UBND 11/07/2018 Nguyễn Văn Trì Về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc
1028/QĐ-UBND 09/05/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
903/QĐ-UBND 20/04/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
318/QĐ-BNV 09/03/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
199/QĐ-BNV 31/01/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ