Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
318/QĐ-BNV 09/03/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
199/QĐ-BNV 31/01/2018 Lê Vĩnh Tân Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
129/QĐ-UBND 19/01/2018 Nguyễn Văn Trì Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Lê Vĩnh Tân Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Lê Vĩnh Tân Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3690/QĐ-UBND 29/12/2017 Nguyễn Văn Trì Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
48/2017/QĐ-UBND 15/12/2017 Nguyễn Văn Trì Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật