Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
6004/KH-UBND 10/10/2014 Phùng Quang Hùng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV
05/KH-SNV 19/02/2014 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014
04KH-SNV 14/02/2014 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
01/KH-SNV 06/01/2014 Nguyễn Văn Bảy Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014
02/KH-SNV 06/01/2014 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Nội vụ
23/KH-SNV 08/11/2013 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
24/10/2013 Phạm Quang Tuệ Về việc thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh
52/KH-HĐTĐKT 18/10/2013 Phùng Quang Hùng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua , khen thưởng năm 2013
20/KH-SNV 17/10/2013 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch Cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2015
2677/UBND-KS 28/05/2013 Phùng Quang Hùng V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp