Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
01/KH-SNV 06/01/2014 Nguyễn Văn Bảy Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014
02/KH-SNV 06/01/2014 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Nội vụ
23/KH-SNV 08/11/2013 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
24/10/2013 Phạm Quang Tuệ Về việc thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh
52/KH-HĐTĐKT 18/10/2013 Phùng Quang Hùng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua , khen thưởng năm 2013
20/KH-SNV 17/10/2013 Nguyễn Thanh Chính Kế hoạch Cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 -2015
2677/UBND-KS 28/05/2013 Phùng Quang Hùng V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
2266/KH-UBND 05/05/2013 Đặng Quang Hồng Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2013
235/SNV-TĐKT 11/03/2013 Kim Văn Ngoan Quýnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2012
668/KH-UB 01/02/2013 Dương Thị Tuyến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2013