Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
314/SNV-VTLTr 23/04/2012 Phạm Quang Tuệ Về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ
04/KH-SNV 17/01/2012 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Sở Nội vụ.
03/KH-SNV 17/01/2012 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012 của Sở Nội vụ.
19/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kê hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2012
18/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2012
17/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn CCHC năm 2012
5348/KH-UB 15/12/2011 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2012 theo Nghị quy số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh
838/SNV-XDCQ 10/11/2011 Nguyễn Phú Trọng Về việc tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011
828/SNV-XDCQ 07/11/2011 Nguyễn Văn Bảy V/v xây dựng báo cáo tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992
542/SNV-CCVC 03/08/2011 Phạm Quang Tuệ Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên khối tiểu học thuộc sự nghiệp giáo dục & đào tạo các huyện.