Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
2266/KH-UBND 05/05/2013 Đặng Quang Hồng Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2013
235/SNV-TĐKT 11/03/2013 Kim Văn Ngoan Quýnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2012
668/KH-UB 01/02/2013 Dương Thị Tuyến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2013
314/SNV-VTLTr 23/04/2012 Phạm Quang Tuệ Về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ
04/KH-SNV 17/01/2012 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Sở Nội vụ.
03/KH-SNV 17/01/2012 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012 của Sở Nội vụ.
19/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kê hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2012
18/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2012
17/KH-SNV 20/12/2011 Phạm Quang Tuệ Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn CCHC năm 2012
5348/KH-UB 15/12/2011 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2012 theo Nghị quy số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh