Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
/Kế hoạch C 05/02/2009 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ban hành kèm theo Quyết định số 324 /QĐ-UBND ngày 5/02/2009 của UBND tỉnh)
105/UBND-VX3 13/01/2009 Hoàng Trường Kỳ V/v bố trí giáo viên, nhân viên trường học thuộc sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo