Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
14/2019/TT-BNV 15/11/2019 Lê Vĩnh Tân Thông tư quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Lê Vĩnh Tân Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Nguyễn Duy Thăng Thông tư Quy định trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
06/2016/TT-BNV 24/11/2016 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Lê Vĩnh Tân Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
13/2018-TT-BNV 19/10/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 70/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp dược chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Lê Vĩnh Tân Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
05/2017/TT-BNV 15/08/2018 Nguyễn Duy Thăng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
03/2018/TT-BNV 06/03/2018 Lê Vĩnh Tân Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
01/2018/TT-BNV 08/01/2018 Lê Vĩnh Tân Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức