Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
14/09/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
34/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
101/2018/NĐ-CP 20/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nguyễn Xuân Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
72/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
54/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính