Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
24/10/2013 Phạm Quang Tuệ Về việc thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh
2677/UBND-KS 28/05/2013 Phùng Quang Hùng V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
235/SNV-TĐKT 11/03/2013 Kim Văn Ngoan Quýnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2012
314/SNV-VTLTr 23/04/2012 Phạm Quang Tuệ Về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ
838/SNV-XDCQ 10/11/2011 Nguyễn Phú Trọng Về việc tập huấn quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011
828/SNV-XDCQ 07/11/2011 Nguyễn Văn Bảy V/v xây dựng báo cáo tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992
542/SNV-CCVC 03/08/2011 Phạm Quang Tuệ Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên khối tiểu học thuộc sự nghiệp giáo dục & đào tạo các huyện.
430/SNV-CCVC 30/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v thi tuyển công chức năm 2011
386/SNV-CCVC 13/06/2011 Phạm Quang Tuệ V/v nhận hồ sơ thi công chức và xét tuyển nhân viên trường học năm 2011
260/SNV-CCVC-X 27/04/2011 Nguyễn Thanh Chính V/v điều chỉnh lương tối thiểu và xét duyệt trợ cấp khó khăn