Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
179/BC-SNV 10/12/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ
34/2020/QĐ-UBND 10/09/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc bãi bỏ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
30/2020/QĐ-UBND 23/07/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
25/2020/QĐ-UBND 11/06/2020 Nguyễn Văn Trì Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
26/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 Vũ Việt Văn Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ- UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
03/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc
04/2020/QĐ-UBND 15/01/2020 Nguyễn Văn Trì Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1615/QĐ-UBND 02/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Sở Nội vụ
1770/QĐ-UBND 22/07/2019 Nguyễn Văn Trì Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ
32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ