Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
06/2021/NQ-HĐND 03/08/2021 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
12-NQ/TU 12/03/2020 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
10-NQ/TU 20/11/2019 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về xây dựng đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
38/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Trần Văn Vinh Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
37/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Trần Văn Vinh Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
210/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hoàng Thị Thúy Lan Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020
01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN 14/12/2012 Nguyễn Đắc Vinh - Nguyễn Thiện Nhân NGhị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh.
16/2008/NQ-HĐND 25/07/2008 Trịnh Đình Dũng Nghị quyết về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
15/12/2008 Trịnh Đình Dũng ghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
60/NQ-HĐND 19/07/2012 Phạm Văn Vọng Nghị quyết về thong qua chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020