Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
20-CT/TU 13/08/2014 Phạm Văn Vọng Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng
34-CT/TW 07/04/2014 Lê Hồng Anh Chỉ thị của Bộ chính trị về tiếp đục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
04/05/2012 Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2020
192/CT-TTg/ 03/01/2011 Nguyễn Tấn Dũng Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐBHĐN các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
50-CT/TW 16/02/2011 Nông Đức Mạnh Chir thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoã XIII và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
61/2009/CT-UBND 13/11/2009 Phùng Quang Hùng Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng Mùa khô năm 2009 - 2010