Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
140/BC-SNV 28/10/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
134/BC-SNV 21/09/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
122/BC-SNV 24/08/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2020
105/BC-SNV 09/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo kết quả xây dựng chính quyền đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020
109/BC-SNV 20/07/2020 Nguyễn Phú Trọng Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh do Sở Nội vụ tiếp nhận từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/7/2020
112/BC-SNV 22/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2020
113/BC-SNV 29/07/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
114/BC-SNV 29/07/2020 Nguyễn Phú Trọng Báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
81/BC-SNV 10/06/2020 Trần Văn Hòa Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
10/BC-BCS 10/04/2009 Nguyễn Ngọc Phi Báo cáo Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm 2009