Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
77/2006/QĐ-UBND 13/10/2006 Nguyễn Ngọc Phi Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
71/2006/QH11 29/06/2006 Nguyễn Phú Trọng Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Phan Văn Khải Nghị định của Chính phủ về Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
11/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật về tổ chức HĐND và UBND