Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi - TP.Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 4 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Tờ trình của của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
  • Biên bản họp bình xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen.
  • Báo cáo thành tích chi tiết của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải có xác nhận từ cơ sở đến cấp trình khen. (Mẫu số 8)

* Đối với Bằng  khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân huy chương các loại cần có thêm như sau:

  • Bản tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân là 27 bản (không ký xác nhận).
  • Đối với những tập thể, cá nhân là doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, (thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước)... phải có xác nhận việc thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước của cơ quan tài chính trong  những năm đề nghị khen thưởng, xác nhận của bảo hiểm (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  05 bộ (bản chính)

Thời hạn giải quyết

Các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày, kểt từ ngày có quyết định khen thưởng cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo cho đơn vị trình khen biết.

Các tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định thì cơ quan thẩm định phải thông báo cho đơn vị trình khen biết.

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh trình cấp trên xét khen thưởng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu báo cáo thành tích số 8 ( Công văn số 217/BTĐKT-NV ngày 12/9/2007 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện mẫu báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.)

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Huân, huy chương hữu nghị, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng  Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.