Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

12:00 25/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 14/7/2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 15/7/2022 và công văn số 496-CV/ĐUK ngày 18/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Trong hai ngày 21 và 22/7/2022, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII cho 100% cán bộ, đảng viên tham dự.
Cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ tham gia Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở được nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Bên cạnh đó, tại Hội nghị các đảng viên được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ tham gia Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn hệ thống chính trị trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện nghị quyết.
Kết thúc Hội nghị thay mặt Ban tổ chức đồng chí Trần Thị Thuý - Đảng uỷ viên, thường trực Đảng uỷ đã đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Chi bộ, cơ quan Sở Nội vụ viết bài thu hoạch và tiếp tục tự học tập, nghiên cứu, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện  đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; giao Bí thư các Chi bộ nghiệm thu bài thu hoạch và báo về Đảng uỷ Sở Nội vụ./.

Đỗ Đức Toàn - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc