Công đoàn Vĩnh Phúc - Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền cải cách hành chính, đổi mới hoạt động hướng về người Lao động.

12:00 16/05/2023

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, chiều 12/5/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục cải cách hành chính với chủ đề: Công đoàn Vĩnh Phúc - đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, đổi mới hoạt động hướng về người lao động.
Công đoàn Vĩnh Phúc - đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm qua các cấp công đoàn tỉnh đã thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đổi mới cả về nội dung và hình thức.
Kịp thời tuyên truyền các văn bản mới, chỉ đạo của Trung ương, và của tỉnh: Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 40 của Ban thường vị Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025; Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025 và nhiều các văn bản khác liên quan đến công tác cải cách hành chính…tuyên truyền kết quả Chỉ số cải cách hành chính; chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính.
Nhờ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính mà hoạt động của các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, thay đổi nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính; thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho đoàn viên, người lao động./.

Trần Ngọc Nam - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc